این مقاله با موضوع روش مدیریت تاکتیکی چالش های مدیریت مالی در شرکت های کوچک و متوسط نگاشته شده است.
شرکت های کوچک و متوسط   (SMEs) به عنوان محرک های توسعه مالی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تلقی می شوند. اهمیت این بنگاه ها عمدتا به نقش عظیم آنها در ایجاد مشاغل جدید، افزایش تولید ناخالص داخلی و پیشرفت کسب و کار نسبت داده می شود. 
شرکت های کوچک و متوسط با مشکلات مختلفی مانند مسائل ناشی از مدیریت ضعیف پولی روبرو هستند که دلایل مهمی برای ناامیدی کسب و کار در SMEها هستند. پس از سال 2010، مدیریت مالی تاکتیکی (SFM) به دلیل نقش اساسی آن در استقامت، توسعه و اجرای شرکت های کوچک و متوسط به عنوان فضای اداری اصلی SMEها در نظر گرفته شد. 


هدف این مقاله تحلیل کار کانونی مدیریت مالی و شناخت رویکردها و چالش‌های مدیریت مالی مؤثر بر عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط از دیدگاه مدیریت تاکتیکی است. همچنین، اهمیت و مشکلات شرکت های کوچک و متوسط و ارتباط بین اجرای کلیدی SME و رویکردهای مدیریت مالی در این مطالعه بررسی می‌شود.

علی اصغر روح الامین
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

Little and medium-sized enterprises (SMEs) are perceived as the financial development drivers in both developed and developing countries. The importance of these enterprises is mainly attributed to their huge role in creating new jobs, increasing the GDP, and making business progress. SMEs face various difficulties, such as issues emerging from poor monetary administration, which are significant reasons for business disappointments in SMEs. After 2010, tactical financial management (SFM) has been considered a main administrative space of SMEs because of its fundamental role in the endurance, development, and execution of SMEs. This paper is aimed to analyze the focal job of financial administration and recognize the financial management approaches and challenges affecting the organizational performances in SMEs from a tactical management point of view. Also, the significance and difficulties of SMEs and the connections between key SME execution and financial management approaches are examined in this study.

Ali Asghar Ruholamin
Master of Business Administration (MBA)