این مقاله با موضوع تأثیر انسان سازی برند بر رفتار مشتریان نگاشته شده است که کاربرد زیادی در بازاریابی نوین دارد.