این مقاله با موضوع بررسی رابطه سیستم های اطلاعاتی مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد بانک های خصوصی نگاشته شده که از مباحث نوین در مدیریت مالی است.

در عصر اطلاعات و ارتباطات، نقش سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمان های مختلف نقشی انکارناپذیر است. این تحقیق به بررسی شکاف های سیستم های ارتباط با مشتری در یک بانک خصوصی بر اساس ویژگی های سیستم مدیریت اطلاعات مدیریت می پردازد و در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا سیستم اطلاعات مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد سازمانی در بانک خصوصی مرتبط است یا خیر؟ قلمرو این پژوهش در میان کارکنان یک بانک خصوصی در استان تهران است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان ستادی است. پژوهش حاضر در یک بانک خصوصی انجام خواهد شد که برآورد می شود حدود 225 نفر از مدیران و کارشناسان ستادی در آن استخدام شوند. روش نمونه گیری در این پژوهش، روش نمونه گیری تصادفی ساده خواهد بود. در این پژوهش حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. نمونه 132 نفر خواهد بود. نتایج نشان داد که سیستم های اطلاعات مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد داخلی و عملکرد فرآیند و عملکرد مالی بانک خصوصی رابطه معناداری دارد. همچنین سیستم های اطلاعات مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد بانک خصوصی رابطه معناداری دارند.

علی اصغر روح الامین
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)


In the information and communication age, the role of management information systems in different organizations is an undeniable role. This study examines the gaps in customer relationship systems in a private bank based on the characteristics of the management information management system and in this study we seek to answer the question of whether the customer relationship management information system is related to organizational performance in the private bank. Does it make sense? The spatial scope of this research is among the employees of a private bank in Tehran province. The statistical population of this research includes all managers and staff experts. The present study will be conducted in a private bank, which is estimated to employ about 225 managers and staff experts. Sampling method in this study will be a simple random sampling method. In this study, the sample size was determined using the Cochran's formula. The sample will be 132 people. The results showed that customer relationship management information systems have a significant relationship with the performance of internal performance and process performance and financial performance of the private bank. Also, customer relationship management information systems have a significant relationship with the performance of the private bank.

Aliasghar Ruholamin
Master of Business Administration (MBA)