ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

نون سوگند به قلم و آنچه مى ‏نويسند

Investigating the relationship between green intellectual capital, green human resource management, sustainable supply chain management practices, and sustainable performance


این مقاله با موضوع بررسی رابطه سرمایه فکری سبز، مدیریت منابع انسانی سبز، شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار و عملکرد پایدار می باشد.
مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان ابزاری قدرتمند که منابع انسانی را هدایت می کند، می تواند کمک زیادی به سازمان ها کند. در مسیر تبدیل شدن به یک سازمان سبز، سازمان ها می توانند از معیارهای مدیریت منابع انسانی برای تحریک سرمایه فکری سبز، شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار و بهبود عملکرد پایدار استفاده کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرمایه فکری سبز، مدیریت منابع انسانی سبز، شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار و عملکرد پایدار در صنعت تجهیزات پزشکی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه 500 نفر از کارکنان شرکت تجهیزات پزشکی می باشد که از این تعداد 217 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی سبز با سرمایه فکری سبز و شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت تجهیزات پزشکی رابطه معناداری دارد. بر اساس نتایج، مدیریت منابع انسانی سبز با عملکرد زیست محیطی، عملکرد اجتماعی و عملکرد اقتصادی در صنعت تجهیزات پزشکی رابطه معناداری داشت. علاوه بر این، یافته ها نشان داد که شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار به طور قابل توجهی با عملکرد پایدار، عملکرد زیست محیطی، عملکرد اجتماعی و عملکرد اقتصادی در صنعت تجهیزات پزشکی مرتبط است. در نهایت، یافته‌ها رابطه معناداری بین سرمایه فکری سبز، عملکرد پایدار، عملکرد زیست‌محیطی، عملکرد اجتماعی و عملکرد اقتصادی در صنعت تجهیزات پزشکی نشان داد.

علی اصغر روح الامین
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)Green human resource management, as a powerful instrument which guides human resources, can greatly assist organizations. En route to becoming a green organization, organizations can use the measures of human resource management for stimulating green intellectual capital, sustainable supply chain management practices, and sustainable performance improvement. The present research aims to study the relationship between green intellectual capital, green human resource management, sustainable supply chain management practices, and sustainable performance in the medical devices industry. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection and is of correlation type. The statistical population of the research includes all 500 employees of the medical devices company of which 217 employees have been selected by simple random sampling.  The collected data was analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Findings of the research shows that green human resource management has a significant relationship with green intellectual capital, and sustainable supply chain management practices in the medical devices industry. Based on the results, green human resource management had a significant relationship with environmental performance, social performance, economic performance in the medical devices industry. Furthermore, findings indicated that sustainable supply chain management practices significantly relate to sustainable performance, environmental performance, social performance, and economic performance in the medical devices industry. Finally, findings revealed a significant relationship between green intellectual capital, sustainable performance, environmental performance, social performance, and economic performance in the medical devices industry.
Aliasghar Ruholamin
Master of Business Administration (MBA)

 • ۰ نظر

  تاثیر بارکاری ذهنی بر سلامت ذهنی کارکنان: تحلیل نقش میانجی سایبرلوفینگ و استرس شغلی


  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر بارکاری ذهنی بر سلامت ذهنی کارکنان با در نظر گرفتن میانجی گری سایبرلوفینگ و استرس شغلی می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان بندر امام خمینی (ره) به تعداد 950 نفر می باشند که برمبنای روش نمونه گیری تصادفی ساده و استفاده ازفرمول کوکران 274 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پس از پخش پرسشنامه ها، 241 پرسشنامه صحیح عودت داده شد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS داده های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های استاندارد بار کاری ذهنی روبیووالدهیتا و همکاران(2017)، سلامت ذهنی باکر و اوارلمان(2011)، سایبرلوفینگ آگرین و همکاران (2018)، استرش شغلی لمبرت و همکاران (2007) استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها توسط خبرگان پژوهش و پایایی پژوهش به وسیله آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. بارکاری ذهنی بر سلامت ذهنی کارکنان تاثیر مستقیم و معناداری دارد و هم به طور غیرمستقیم از طریق میانجی گری استرس شغلی و سایبرلوفینگ بر سلامت ذهنی کارکنان تاثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش در حوزه بارکاری ذهنی و سلامت ذهنی کارکنان، نوآوری هایی به همراه داشته است و به مدیران سازمان ها در درک تاثیرگذاری بارکاری ذهنی بر سلامت ذهنی کارکنان با میانجی گری استرس شغلی و سایبرلوفینگ کمک می کند تا موجبات ایجاد فضایی دوستانه با نظارت دقیق را فراهم نمایند تا سلامت ذهنی کارکنان حفظ شود. 

  علی اصغر روح الامین 
  دکتری مدیریت دولتی ، تصمیم‌گیری و خط مشی گذاری عمومی (سیاست‌گذاری عمومی)  The purpose of this research is to investigate the effect of mental workload on the mental health of employees by considering the mediation of cyberloafing and occupational stress. The method of the present research is practical in terms of its purpose, and in terms of the method of data collection, it is a descriptive survey type. The statistical population of the research is 950 employees of Imam Khomeini Port, based on the simple random sampling method and using Cochran's formula, 274 people were selected as a statistical sample, and after distributing the questionnaires, 241 correct questionnaires were returned. And the research data were analyzed using SPSS and AMOS software. To measure the variables of the research, the standard questionnaires of Rubiovaldehita et al.'s mental workload (2017), mental health of Bakker and Ovarelman (2011), cyberloafing Agrin et al. (2018), job stress by Lambert et al. (2007) have been used. The validity of the questionnaires was confirmed by research experts and the reliability of the research was confirmed by Cronbach's alpha. Mental workload has a direct and significant effect on the mental health of employees, and indirectly through the mediation of occupational stress and cyberloafing, it has a significant effect on the mental health of employees. The results of the research in the field of mental workload and mental health of employees have brought innovations and help the managers of organizations in understanding the impact of mental workload on the mental health of employees through the mediation of job stress and cyberloafing to create a friendly atmosphere. provide with careful supervision to maintain the mental health of employees.

  Aliasghar Rouholamin
  PhD Public Administration, Public policy

 • ۰ نظر

  طراحی الگوی پارادایمی تدوین قراردادهای کاری نامتعارف در شرکت های بخش خصوصی با رویکرد داده بنیاد


  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پارادایمی تدوین قراردادهای نامتعارف کاری در شرکت های بخش خصوصی ایران انجام شده است. روش تحقیق کیفی و میتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین استفاده شده است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری و با بهره گیری از تکنیک های هدفمند – قضاوتی و گلوله برفی انجام شده است. نتایج تحلیل مصاحبه های انجام شده با 19 نفر از اساتید و خبرگان در شرکت های خصوصی طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به ارائة الگوی پارادایمی قراردادهای نامتعارف کاری با 6 مقوله و 27 مفهوم شد. عوامل علی موثر بر قراردادهای نامتعارف کاری در شرکت های خصوصی «ساختارهای سلسله مراتبی»، «عدم انگیزش و مشارکت»، «سیستم حقوق و دستمزد»، «عدم انعطاف پذیری»، «رفتارها و سبک رهبری وظیفه گرایانه»، «محدودیت های شغلی»، «عدم رضایت کارکنان» و «عدم تمایل به تغییر»؛ شرایط زمینه ای از قبیل «فرهنگ شرکت»، «چارچوب های قانونی»، «چشم انداز استراتژیک شرکت» و «ساختار مالی شرکت»، شرایط مداخله گر «حمایت مدیران»، «قدرت مذاکره»، «ویژگی های شخصیتی مدیران»، «تبادلات رهبر-عضو»؛ راهبردهای «شایسته گماری»، «افزایش قدرت چانه زنی کارکنان»، «منعطف نمودن محیط کاری»، «فراهم کردن بسترهای نوین ICT»، «تحولات ساختاری» و «اصلاح نظام جبران خدمات»، «تمرکززدایی»، «توانمندسازی روانشناختی» و «ارتباطات همه جانبه» و پیامدهای حاصل از تدوین قراردادهای نامتعارف کاری شامل «پیامدهای فردی» و «پیامدهای سازمانی» می باشند.

  علی اصغر روح الامین

  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)  Designing a Paradigm Model to Establish Idiosyncratic Deals in Private Companies: A Grounded Theory Approach The purpose of the current study was to design a paradigm model in order to establish idiosyncratic deals within private companies of Iran. In this research, a qualitative method based on the grounded theory was utilized. Semi-structured interviews and Strauss and Corbin data analysis were conducted to gather the data. Sampling was carried out using a theoretical sampling approach, and purposive- judgmental and snowball sampling techniques. After analyzing the results of the interviews with 19 professors and experts within private companies, in the process of open, axial, and selective coding, an idiosyncratic deals paradigm model was presented with 6 topics and 28 concepts. Based on the results, the casual factors influencing idiosyncratic deals within private companies are as follows: "hierarchical structures", "motivation and collaboration”, “wage payment systems", "resilience", "behavior and task-oriented leadership style", "employment limitations", "lack of satisfaction among employees", and "unwillingness to change", the", "strategic vision of the company", and the intervening conditions are "managers' support", "negotiation power", "management personal traits", "leader-member exchanges", "Adhocracy system within the company", "meritocracy strategies", "increased employees' bargaining power”, "flexible work environment", "providing novel ICT platforms", "structural changes", "improving service compensation system", "decentralization", "psychological empowerment", and "holistic communication". Moreover, establishing idiosyncratic deals can have "personal consequences" as well as "organizational consequences".

  Aliasghar Ruholamin

  Master of Business Administration (MBA)

 • ۰ نظر

  ادغام فرآیندهای انتخاب و زمان ‌بندی تعاملی در مدیریت پورتفو (سبد سهام)


  قیمت سهام و سبدهای سهام، اغلب می تواند به عنوان فرآیندهای هموار و مستمر در نظر گرفته شود و بازار سهام تحت این شرایط با ثبات عمل می کند. با این حال، از آن جایی که بازار سهام به راحتی توسط عوامل بسیاری، به ویژه برخی موارد خاص، مانند تعدیل سیاست ‌های کلان اقتصادی ملی و شرایط اضطراری در صنایع مرتبط با سهام، آشفته می ‌شود، ممکن است قیمت سهام در کوتاه‌ مدت تغییرات ناگهانی را نشان دهد که خطراتی را به همراه دارد و دشواری پیش بینی قیمت سهام را افزایش می دهد. با توجه به تداوم زمانی داده های قیمت سهام، قیمت سهام در دوره قبلی بر قیمت سهام آتی، تاثیر دارد و اطلاعات قدیمی قیمت سهام نسبت به اطلاعات اخیر قیمت سهام، تاثیر ضعیف تری بر پیش بینی قیمت سهام جهت فرآیندهای انتخاب و زمان ‌بندی تعاملی در سبد سهام دارد. بنابراین با توجه به این که شدت تاثیر نقاط جهش بر قیمت سهام در هر روز معاملاتی متفاوت است، وزن با توجه به فاصله نقطه جهش تا هر روز معاملاتی تعیین می شود. هر چه نقطه جهش به روز معاملات نزدیک تر باشد، وزن ضربه بیشتر است. وجود یک نقطه جهش، دشواری پیش ‌بینی قیمت سهام برای فرآیندهای انتخاب و زمان ‌بندی تعاملی در سبد سهام را افزایش می ‌دهد. اکثر مدل‌ های موجود از میانگین مربعات خطا (MSE) به عنوان تابع ضرر استفاده می ‌کنند و مقدار پیش ‌بینی ‌شده به دلیل تاثیر نقطه جهش، تا حد زیادی از مقدار واقعی منحرف می‌ شود. برای حل مشکلات فوق، در این تحقیق، یک تابع هدف و اشکال مختلف تابع هدف در فواصل زمانی مختلف برای افزایش توانایی ضد نویز مدل و بهبود دقت پیش ‌بینی سهام جهت فرآیندهای انتخاب و زمان ‌بندی تعاملی در سبد سهام بر اساس داده های KOPSI با هدف ایجاد سبد سهام و پیش بینی آن برپایه الگوریتم ازدحام ذرات بهینه و مدل شوارتز، اتخاذ شده است.

  علی اصغر روح الامین

  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)  Integration of interactive scheduling and selection processes in portfolio management Stock prices and stock portfolios can often be considered as smooth and continuous processes, and the stock market operates stably under these conditions. However, since the stock market is easily disturbed by many factors, especially some special ones, such as the adjustment of national macroeconomic policies and emergencies in the stock-related industries, stock prices may fluctuate in the short term, show suddenness that brings risks and increases the difficulty of predicting stock prices. According to the temporal continuity of stock price data, the stock price in the previous period affects the future stock price, and the old stock price information has a weaker effect on the stock price prediction for the selection and interactive timing processes in comparison to the recent stock price information. Has a stock portfolio. Therefore, considering that the intensity of the impact of jump points on stock prices is different on each trading day, the weight is determined according to the distance between the jump point and each trading day. The closer the bounce point is to the trading day, the greater the impact weight. The existence of a jump point increases the difficulty of stock price prediction for interactive selection and timing processes in the stock portfolio. Most of the existing models use the mean square error (MSE) as the loss function, and the predicted value deviates greatly from the actual value due to the influence of the jump point. To solve the above problems, in this research, an objective function and different forms of the objective function at different time intervals to increase the anti-noise ability of the model and improve the accuracy of stock prediction for interactive selection and timing processes in the stock portfolio based on KOPSI data to create the stock portfolio and its prediction are based on the optimal particle swarm algorithm and Schwartz model.

  Aliasghar Ruholamin

  Master of Business Administration (MBA).

 • ۰ نظر

  Investigating the Relationship between Customer Relationship Management Information Systems and the Performance of Private Banks


  این مقاله با موضوع بررسی رابطه سیستم های اطلاعاتی مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد بانک های خصوصی نگاشته شده که از مباحث نوین در مدیریت مالی است.
 • ۰ نظر

  ارزیابی و تعیین عوامل موثر بر پذیرش بانکداری دیجیتال


  امروزه با توجه به رشد فراوان در زمینه های الکترونیک و تجازت الکترونیک، سامانه های فراوانی با اهداف گوناگون تعبیه شده است. یکی از مهمترین این سامانه ها، سامانه بانکداری الکترونیک می باشد. بانکداری الکترونیک بدین معنی است که همه عملیاتی که می توان به صورت فیزیکی در شعبه های مختلف بانک ها انجام داد را به صورت اینترنتی نیز انجام داد. البته بانکداری دیجیتال دارای قوانینی خاص می باشد که کاربران باید با داشتن یک حساب در بانک مذکور و داشتن نام کاربری و رمز عبور برای سامانه بانکداری الکترونیک، به استفاده از آن بپردازند که برقراری امنیت به دلیل الکترونیکی بودن در این حوزه، دارای اهمیت می باشد. یکی از چالش هایی که در این زمینه وجود دارد، استفاده کمتر مشتریان از خدمات اینترنت بانک نسبت به عملیات فیزیکی در شعبه های بانک می باشد. این که بتوان کاربران را به سمت بانکداری دیجیتال جذب نمود، مهمترین چالش این مبحث به شمار می رود. ارزیابی عوامل موثر در پذیرش بانکداری الکترونیک، مبحث اصلی این تحقیق می باشد که با رویکرد داده کاوی، این عملیات انجام می شود. رویکرد کلی بدین صورت است که بعد از ورود مجموعه داده ها و نرمال سازی آن ها، خوشه بندی مبتنی بر K-means جهت مشخص کردن معیارها و زیرمعیارها که شامل جنس، سن، شغل، تحصیلات، اعتماد به بانکداری دیجیتال، نگرش نسبت به مفید بودن بانکداری دیجیتال، سهولت استفاده از بانکداری دیجیتال و شرایط تسهیل ‌کننده بانکداری دیجیتال می باشد، استخراج می شوند. سپس با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فرایند تحلیل سلسله مراتبی، معیارها و عوامل موثر در بانکداری دیجیتال، رتبه بندی می شوند.

  علی اصغر روح الامین
  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)


   

   


  This article is written on the topic of evaluating and determining the factors affecting the adoption of digital banking.
  With the remarkable growth in electronics and electronic commerce (e-commerce), many systems with various objectives have been adopted, one of which is the electronic banking system (EBS). EBS offers customers almost every service traditionally available through a local branch. 
  This system has unique rules, according to which users must use a bank account with a username and a password for electronic banking (e-banking) services. Regarding its electronic nature, security is of paramount importance. One of the main challenges in EBS is that customers use e-banking services less frequently than physical services offered in bank branches. In this regard, the major challenge is how to attract customers to e-banking. The present study mainly aimed to detect the determinants of e-banking acceptance (EBA) using the data mining approach. After importing and normalizing the data, K-means clustering was extracted to determine criteria and sub-criteria, including gender, age, occupation, level of education, trust in e-banking, attitude towards e-banking usefulness, ease of e-banking use, and e-banking facilitators. Then the Analytic Hierarchy Process (AHP) in the multi-criteria decision-making approach (MCDM) was used to rank effective criteria and determinants of EBA.

  Aliasghar Ruholamin
  Master of Business Administration (MBA)

 • ۰ نظر

  The Effect of Brand Anthropomorphism on Customers’ Behavior (Case Study: Ofogh Kourosh Chain Stores Brand)


  این مقاله با موضوع تأثیر انسان سازی برند بر رفتار مشتریان نگاشته شده است که کاربرد زیادی در بازاریابی نوین دارد.
 • ۰ نظر

  Tactical Management Method on Challenges of Financial Management in Small and Medium-Sized Enterprises


  این مقاله با موضوع روش مدیریت تاکتیکی چالش های مدیریت مالی در شرکت های کوچک و متوسط نگاشته شده است.
 • ۰ نظر

  مطالب جدید

  جستارها