این مقاله با موضوع روش مدیریت تاکتیکی چالش های مدیریت مالی در شرکت های کوچک و متوسط نگاشته شده است.