امروزه با توجه به رشد فراوان در زمینه های الکترونیک و تجازت الکترونیک، سامانه های فراوانی با اهداف گوناگون تعبیه شده است. یکی از مهمترین این سامانه ها، سامانه بانکداری الکترونیک می باشد. بانکداری الکترونیک بدین معنی است که همه عملیاتی که می توان به صورت فیزیکی در شعبه های مختلف بانک ها انجام داد را به صورت اینترنتی نیز انجام داد. البته بانکداری دیجیتال دارای قوانینی خاص می باشد که کاربران باید با داشتن یک حساب در بانک مذکور و داشتن نام کاربری و رمز عبور برای سامانه بانکداری الکترونیک، به استفاده از آن بپردازند که برقراری امنیت به دلیل الکترونیکی بودن در این حوزه، دارای اهمیت می باشد. یکی از چالش هایی که در این زمینه وجود دارد، استفاده کمتر مشتریان از خدمات اینترنت بانک نسبت به عملیات فیزیکی در شعبه های بانک می باشد. این که بتوان کاربران را به سمت بانکداری دیجیتال جذب نمود، مهمترین چالش این مبحث به شمار می رود. ارزیابی عوامل موثر در پذیرش بانکداری الکترونیک، مبحث اصلی این تحقیق می باشد که با رویکرد داده کاوی، این عملیات انجام می شود. رویکرد کلی بدین صورت است که بعد از ورود مجموعه داده ها و نرمال سازی آن ها، خوشه بندی مبتنی بر K-means جهت مشخص کردن معیارها و زیرمعیارها که شامل جنس، سن، شغل، تحصیلات، اعتماد به بانکداری دیجیتال، نگرش نسبت به مفید بودن بانکداری دیجیتال، سهولت استفاده از بانکداری دیجیتال و شرایط تسهیل ‌کننده بانکداری دیجیتال می باشد، استخراج می شوند. سپس با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فرایند تحلیل سلسله مراتبی، معیارها و عوامل موثر در بانکداری دیجیتال، رتبه بندی می شوند.

علی اصغر روح الامین
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)


 

 


This article is written on the topic of evaluating and determining the factors affecting the adoption of digital banking.
With the remarkable growth in electronics and electronic commerce (e-commerce), many systems with various objectives have been adopted, one of which is the electronic banking system (EBS). EBS offers customers almost every service traditionally available through a local branch. 
This system has unique rules, according to which users must use a bank account with a username and a password for electronic banking (e-banking) services. Regarding its electronic nature, security is of paramount importance. One of the main challenges in EBS is that customers use e-banking services less frequently than physical services offered in bank branches. In this regard, the major challenge is how to attract customers to e-banking. The present study mainly aimed to detect the determinants of e-banking acceptance (EBA) using the data mining approach. After importing and normalizing the data, K-means clustering was extracted to determine criteria and sub-criteria, including gender, age, occupation, level of education, trust in e-banking, attitude towards e-banking usefulness, ease of e-banking use, and e-banking facilitators. Then the Analytic Hierarchy Process (AHP) in the multi-criteria decision-making approach (MCDM) was used to rank effective criteria and determinants of EBA.

Aliasghar Ruholamin
Master of Business Administration (MBA)