این مقاله با موضوع بررسی رابطه سرمایه فکری سبز، مدیریت منابع انسانی سبز، شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار و عملکرد پایدار می باشد.
مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان ابزاری قدرتمند که منابع انسانی را هدایت می کند، می تواند کمک زیادی به سازمان ها کند. در مسیر تبدیل شدن به یک سازمان سبز، سازمان ها می توانند از معیارهای مدیریت منابع انسانی برای تحریک سرمایه فکری سبز، شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار و بهبود عملکرد پایدار استفاده کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرمایه فکری سبز، مدیریت منابع انسانی سبز، شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار و عملکرد پایدار در صنعت تجهیزات پزشکی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه 500 نفر از کارکنان شرکت تجهیزات پزشکی می باشد که از این تعداد 217 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی سبز با سرمایه فکری سبز و شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت تجهیزات پزشکی رابطه معناداری دارد. بر اساس نتایج، مدیریت منابع انسانی سبز با عملکرد زیست محیطی، عملکرد اجتماعی و عملکرد اقتصادی در صنعت تجهیزات پزشکی رابطه معناداری داشت. علاوه بر این، یافته ها نشان داد که شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار به طور قابل توجهی با عملکرد پایدار، عملکرد زیست محیطی، عملکرد اجتماعی و عملکرد اقتصادی در صنعت تجهیزات پزشکی مرتبط است. در نهایت، یافته‌ها رابطه معناداری بین سرمایه فکری سبز، عملکرد پایدار، عملکرد زیست‌محیطی، عملکرد اجتماعی و عملکرد اقتصادی در صنعت تجهیزات پزشکی نشان داد.

علی اصغر روح الامین
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)Green human resource management, as a powerful instrument which guides human resources, can greatly assist organizations. En route to becoming a green organization, organizations can use the measures of human resource management for stimulating green intellectual capital, sustainable supply chain management practices, and sustainable performance improvement. The present research aims to study the relationship between green intellectual capital, green human resource management, sustainable supply chain management practices, and sustainable performance in the medical devices industry. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection and is of correlation type. The statistical population of the research includes all 500 employees of the medical devices company of which 217 employees have been selected by simple random sampling.  The collected data was analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Findings of the research shows that green human resource management has a significant relationship with green intellectual capital, and sustainable supply chain management practices in the medical devices industry. Based on the results, green human resource management had a significant relationship with environmental performance, social performance, economic performance in the medical devices industry. Furthermore, findings indicated that sustainable supply chain management practices significantly relate to sustainable performance, environmental performance, social performance, and economic performance in the medical devices industry. Finally, findings revealed a significant relationship between green intellectual capital, sustainable performance, environmental performance, social performance, and economic performance in the medical devices industry.
Aliasghar Ruholamin
Master of Business Administration (MBA)