هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر بارکاری ذهنی بر سلامت ذهنی کارکنان با در نظر گرفتن میانجی گری سایبرلوفینگ و استرس شغلی می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان بندر امام خمینی (ره) به تعداد 950 نفر می باشند که برمبنای روش نمونه گیری تصادفی ساده و استفاده ازفرمول کوکران 274 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پس از پخش پرسشنامه ها، 241 پرسشنامه صحیح عودت داده شد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS داده های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های استاندارد بار کاری ذهنی روبیووالدهیتا و همکاران(2017)، سلامت ذهنی باکر و اوارلمان(2011)، سایبرلوفینگ آگرین و همکاران (2018)، استرش شغلی لمبرت و همکاران (2007) استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها توسط خبرگان پژوهش و پایایی پژوهش به وسیله آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. بارکاری ذهنی بر سلامت ذهنی کارکنان تاثیر مستقیم و معناداری دارد و هم به طور غیرمستقیم از طریق میانجی گری استرس شغلی و سایبرلوفینگ بر سلامت ذهنی کارکنان تاثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش در حوزه بارکاری ذهنی و سلامت ذهنی کارکنان، نوآوری هایی به همراه داشته است و به مدیران سازمان ها در درک تاثیرگذاری بارکاری ذهنی بر سلامت ذهنی کارکنان با میانجی گری استرس شغلی و سایبرلوفینگ کمک می کند تا موجبات ایجاد فضایی دوستانه با نظارت دقیق را فراهم نمایند تا سلامت ذهنی کارکنان حفظ شود. 

علی اصغر روح الامین 
دکتری مدیریت دولتی ، تصمیم‌گیری و خط مشی گذاری عمومی (سیاست‌گذاری عمومی)The purpose of this research is to investigate the effect of mental workload on the mental health of employees by considering the mediation of cyberloafing and occupational stress. The method of the present research is practical in terms of its purpose, and in terms of the method of data collection, it is a descriptive survey type. The statistical population of the research is 950 employees of Imam Khomeini Port, based on the simple random sampling method and using Cochran's formula, 274 people were selected as a statistical sample, and after distributing the questionnaires, 241 correct questionnaires were returned. And the research data were analyzed using SPSS and AMOS software. To measure the variables of the research, the standard questionnaires of Rubiovaldehita et al.'s mental workload (2017), mental health of Bakker and Ovarelman (2011), cyberloafing Agrin et al. (2018), job stress by Lambert et al. (2007) have been used. The validity of the questionnaires was confirmed by research experts and the reliability of the research was confirmed by Cronbach's alpha. Mental workload has a direct and significant effect on the mental health of employees, and indirectly through the mediation of occupational stress and cyberloafing, it has a significant effect on the mental health of employees. The results of the research in the field of mental workload and mental health of employees have brought innovations and help the managers of organizations in understanding the impact of mental workload on the mental health of employees through the mediation of job stress and cyberloafing to create a friendly atmosphere. provide with careful supervision to maintain the mental health of employees.

Aliasghar Rouholamin
PhD Public Administration, Public policy