ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

نون سوگند به قلم و آنچه مى ‏نويسند

Investigating the relationship between green intellectual capital, green human resource management, sustainable supply chain management practices, and sustainable performance


این مقاله با موضوع بررسی رابطه سرمایه فکری سبز، مدیریت منابع انسانی سبز، شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار و عملکرد پایدار می باشد.
مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان ابزاری قدرتمند که منابع انسانی را هدایت می کند، می تواند کمک زیادی به سازمان ها کند. در مسیر تبدیل شدن به یک سازمان سبز، سازمان ها می توانند از معیارهای مدیریت منابع انسانی برای تحریک سرمایه فکری سبز، شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار و بهبود عملکرد پایدار استفاده کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرمایه فکری سبز، مدیریت منابع انسانی سبز، شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار و عملکرد پایدار در صنعت تجهیزات پزشکی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه 500 نفر از کارکنان شرکت تجهیزات پزشکی می باشد که از این تعداد 217 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی سبز با سرمایه فکری سبز و شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت تجهیزات پزشکی رابطه معناداری دارد. بر اساس نتایج، مدیریت منابع انسانی سبز با عملکرد زیست محیطی، عملکرد اجتماعی و عملکرد اقتصادی در صنعت تجهیزات پزشکی رابطه معناداری داشت. علاوه بر این، یافته ها نشان داد که شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار به طور قابل توجهی با عملکرد پایدار، عملکرد زیست محیطی، عملکرد اجتماعی و عملکرد اقتصادی در صنعت تجهیزات پزشکی مرتبط است. در نهایت، یافته‌ها رابطه معناداری بین سرمایه فکری سبز، عملکرد پایدار، عملکرد زیست‌محیطی، عملکرد اجتماعی و عملکرد اقتصادی در صنعت تجهیزات پزشکی نشان داد.

علی اصغر روح الامین
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)Green human resource management, as a powerful instrument which guides human resources, can greatly assist organizations. En route to becoming a green organization, organizations can use the measures of human resource management for stimulating green intellectual capital, sustainable supply chain management practices, and sustainable performance improvement. The present research aims to study the relationship between green intellectual capital, green human resource management, sustainable supply chain management practices, and sustainable performance in the medical devices industry. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection and is of correlation type. The statistical population of the research includes all 500 employees of the medical devices company of which 217 employees have been selected by simple random sampling.  The collected data was analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Findings of the research shows that green human resource management has a significant relationship with green intellectual capital, and sustainable supply chain management practices in the medical devices industry. Based on the results, green human resource management had a significant relationship with environmental performance, social performance, economic performance in the medical devices industry. Furthermore, findings indicated that sustainable supply chain management practices significantly relate to sustainable performance, environmental performance, social performance, and economic performance in the medical devices industry. Finally, findings revealed a significant relationship between green intellectual capital, sustainable performance, environmental performance, social performance, and economic performance in the medical devices industry.
Aliasghar Ruholamin
Master of Business Administration (MBA)

 • ۰ نظر

  تاثیر بارکاری ذهنی بر سلامت ذهنی کارکنان: تحلیل نقش میانجی سایبرلوفینگ و استرس شغلی


  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر بارکاری ذهنی بر سلامت ذهنی کارکنان با در نظر گرفتن میانجی گری سایبرلوفینگ و استرس شغلی می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان بندر امام خمینی (ره) به تعداد 950 نفر می باشند که برمبنای روش نمونه گیری تصادفی ساده و استفاده ازفرمول کوکران 274 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پس از پخش پرسشنامه ها، 241 پرسشنامه صحیح عودت داده شد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS داده های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های استاندارد بار کاری ذهنی روبیووالدهیتا و همکاران(2017)، سلامت ذهنی باکر و اوارلمان(2011)، سایبرلوفینگ آگرین و همکاران (2018)، استرش شغلی لمبرت و همکاران (2007) استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها توسط خبرگان پژوهش و پایایی پژوهش به وسیله آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. بارکاری ذهنی بر سلامت ذهنی کارکنان تاثیر مستقیم و معناداری دارد و هم به طور غیرمستقیم از طریق میانجی گری استرس شغلی و سایبرلوفینگ بر سلامت ذهنی کارکنان تاثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش در حوزه بارکاری ذهنی و سلامت ذهنی کارکنان، نوآوری هایی به همراه داشته است و به مدیران سازمان ها در درک تاثیرگذاری بارکاری ذهنی بر سلامت ذهنی کارکنان با میانجی گری استرس شغلی و سایبرلوفینگ کمک می کند تا موجبات ایجاد فضایی دوستانه با نظارت دقیق را فراهم نمایند تا سلامت ذهنی کارکنان حفظ شود. 

  علی اصغر روح الامین 
  دکتری مدیریت دولتی ، تصمیم‌گیری و خط مشی گذاری عمومی (سیاست‌گذاری عمومی)  The purpose of this research is to investigate the effect of mental workload on the mental health of employees by considering the mediation of cyberloafing and occupational stress. The method of the present research is practical in terms of its purpose, and in terms of the method of data collection, it is a descriptive survey type. The statistical population of the research is 950 employees of Imam Khomeini Port, based on the simple random sampling method and using Cochran's formula, 274 people were selected as a statistical sample, and after distributing the questionnaires, 241 correct questionnaires were returned. And the research data were analyzed using SPSS and AMOS software. To measure the variables of the research, the standard questionnaires of Rubiovaldehita et al.'s mental workload (2017), mental health of Bakker and Ovarelman (2011), cyberloafing Agrin et al. (2018), job stress by Lambert et al. (2007) have been used. The validity of the questionnaires was confirmed by research experts and the reliability of the research was confirmed by Cronbach's alpha. Mental workload has a direct and significant effect on the mental health of employees, and indirectly through the mediation of occupational stress and cyberloafing, it has a significant effect on the mental health of employees. The results of the research in the field of mental workload and mental health of employees have brought innovations and help the managers of organizations in understanding the impact of mental workload on the mental health of employees through the mediation of job stress and cyberloafing to create a friendly atmosphere. provide with careful supervision to maintain the mental health of employees.

  Aliasghar Rouholamin
  PhD Public Administration, Public policy

 • ۰ نظر

  طراحی الگوی پارادایمی تدوین قراردادهای کاری نامتعارف در شرکت های بخش خصوصی با رویکرد داده بنیاد


  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پارادایمی تدوین قراردادهای نامتعارف کاری در شرکت های بخش خصوصی ایران انجام شده است. روش تحقیق کیفی و میتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین استفاده شده است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری و با بهره گیری از تکنیک های هدفمند – قضاوتی و گلوله برفی انجام شده است. نتایج تحلیل مصاحبه های انجام شده با 19 نفر از اساتید و خبرگان در شرکت های خصوصی طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به ارائة الگوی پارادایمی قراردادهای نامتعارف کاری با 6 مقوله و 27 مفهوم شد. عوامل علی موثر بر قراردادهای نامتعارف کاری در شرکت های خصوصی «ساختارهای سلسله مراتبی»، «عدم انگیزش و مشارکت»، «سیستم حقوق و دستمزد»، «عدم انعطاف پذیری»، «رفتارها و سبک رهبری وظیفه گرایانه»، «محدودیت های شغلی»، «عدم رضایت کارکنان» و «عدم تمایل به تغییر»؛ شرایط زمینه ای از قبیل «فرهنگ شرکت»، «چارچوب های قانونی»، «چشم انداز استراتژیک شرکت» و «ساختار مالی شرکت»، شرایط مداخله گر «حمایت مدیران»، «قدرت مذاکره»، «ویژگی های شخصیتی مدیران»، «تبادلات رهبر-عضو»؛ راهبردهای «شایسته گماری»، «افزایش قدرت چانه زنی کارکنان»، «منعطف نمودن محیط کاری»، «فراهم کردن بسترهای نوین ICT»، «تحولات ساختاری» و «اصلاح نظام جبران خدمات»، «تمرکززدایی»، «توانمندسازی روانشناختی» و «ارتباطات همه جانبه» و پیامدهای حاصل از تدوین قراردادهای نامتعارف کاری شامل «پیامدهای فردی» و «پیامدهای سازمانی» می باشند.

  علی اصغر روح الامین

  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)  Designing a Paradigm Model to Establish Idiosyncratic Deals in Private Companies: A Grounded Theory Approach The purpose of the current study was to design a paradigm model in order to establish idiosyncratic deals within private companies of Iran. In this research, a qualitative method based on the grounded theory was utilized. Semi-structured interviews and Strauss and Corbin data analysis were conducted to gather the data. Sampling was carried out using a theoretical sampling approach, and purposive- judgmental and snowball sampling techniques. After analyzing the results of the interviews with 19 professors and experts within private companies, in the process of open, axial, and selective coding, an idiosyncratic deals paradigm model was presented with 6 topics and 28 concepts. Based on the results, the casual factors influencing idiosyncratic deals within private companies are as follows: "hierarchical structures", "motivation and collaboration”, “wage payment systems", "resilience", "behavior and task-oriented leadership style", "employment limitations", "lack of satisfaction among employees", and "unwillingness to change", the", "strategic vision of the company", and the intervening conditions are "managers' support", "negotiation power", "management personal traits", "leader-member exchanges", "Adhocracy system within the company", "meritocracy strategies", "increased employees' bargaining power”, "flexible work environment", "providing novel ICT platforms", "structural changes", "improving service compensation system", "decentralization", "psychological empowerment", and "holistic communication". Moreover, establishing idiosyncratic deals can have "personal consequences" as well as "organizational consequences".

  Aliasghar Ruholamin

  Master of Business Administration (MBA)

 • ۰ نظر

  مطالب جدید

  جستارها